Bardzo ważne informacje dla działaczy klubowych. Przeczytajcie

Zmieniły się wzory wniosków o dofinansowanie w ramach dotacji z urzędu miasta na 2019 rok. Gdzie można szukać nowych?

Marcin Sagan

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola obowiązują już nowe druki wniosków i sprawozdań na dotacje jednoroczne i wieloletnie. Dotyczą one wniosków składanych na 2019 rok. Wnioski można już składać w wydziale sportu urzędu miasta. Będą one rozpatrywane sukcesywnie, zgodnie z datą wpływu. Do wniosku należy dołączyć aktualny wydruk z KRS. Pobrać można je w dwóch miejscach ze stron internetowych (adresy na dole tekstu).

– Prosimy o nie kopiowanie wniosków z ubiegłego roku – mówi Beata Baraniewicz, zastępca naczelnika wydziału sportu opolskiego urzędu miasta. – Przy wypełnianiu druków proszę zwrócić uwagę na instrukcje przy poszczególnych punktach wniosku. Chodzi o: krótki tytuł, aktualne dane ze statutu, skrótowy opis osiągnięć, realny opis zadania, przemyślany kosztorys oraz podpisy osób upoważnionych zgodnie ze statutem.

Dotacje przyznawane są na warunkach określonych w uchwale nr XV/272/15 rady miasta Opola z 24 września 2015 roku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola z późniejszymi zmianami. Wnioski na dotacje jednoroczne i wieloletnie składać należy w wydziale sportu Urzędu Miasta Opola (ul. Piastowska 17, VI piętro pok. 613-614), a przyjmowane są one w trybie ciągłym. Wnioski na dotacje wieloletnie składa się w roku poprzedzającym rok, w którym ma być przyznana dotacja wieloletnia i wnioski te podlegają opinii Rady Sportu.

Działacze klubów sportowych z naszego miasta muszą także pamiętać o złożeniu sprawozdań za 2018 rok w terminie (to bardzo ważne) wynikającym z umowy. Przekroczenie terminu jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Ponadto konkurs dla organizacji pozarządowych ogłoszony na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na zadania dofinansowane z Miejskiego Programu Rozwiązywania i Profilaktyki Problemów Alkoholowych (tzw. alkoholówka) zostanie ogłoszony po 18 grudnia. Czas 21 dni od dnia ogłoszenia to czas na złożenie oferty. Należy śledzić informacje na stronie www.opole.pl/sport i na BIP Opole. Trzeba pamiętać, że to samo zadanie nie może być finansowane jednocześnie w formie dotacji jednorocznej oraz w ramach konkursu dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Poniżej linki do stron, gdzie są nowe wzory wniosków na dotacje

http://www.opole.pl/nowe-wzory-wnioskow-i-sprawozdan/

oraz

http://www.bip.um.opole.pl/?id=43608